Belépés
Elrejt
BEJELENTKEZÉS
Azonosító
Jelszó
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

A JTC Kft. által üzemeltetett jtc.hu és m.jtc.hu weboldalak (továbbiakban: Webáruház) használata során a látogató személyes adatainak felhasználásáról és az adatok tárolásának idejéről szóló előzetes tájékoztató, amely az Általános Kereskedelmi és Vásárlási Feltételek (a továbbiakban: ÁKVF) elválaszthatatlan részét képezi.

1. Tájékoztató célja, definíciók

A JTC Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) adatai:
székhelyünk: 1112 Budapest, Törcsvár utca 44/a., telephelyünk: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/b, cégjegyzékszám: 01-09-951935, adószám: 23078985-2-43, Szerverszolgáltató: JTC Kft., Adatvédelmi felelős: Horpácsi Imre.

Az Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) ismerteti és bemutatja az Adatkezelő adatkezelési elveit. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a Tájékoztató tartalmát és egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a Webáruházzal kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályok előírásainak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására, a módosított Tájékoztatót a Webáruházban teszi közzé. A módosítást követően a Webáruház használata a módosított Tájékoztató elfogadását jelenti.

1.1. A Tájékoztatóban használt és az ÁKVF-ben nem definiált kifejezések definíciói

Adatállomány: egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából a személyes adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az Adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint az Érintett azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás: a személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás: a személyes adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adatmegsemmisítés: a személyes adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Hozzájárulás: az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy csak egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Különleges adat: az Érintettel kapcsolatosan a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a Bűnügyi személyes adat.

Nyilvánosságra hozatal: a személyes adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az Adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;. Jelen Tájékoztatóban az Érintett azonos a Webáruház látogatójával.

Tiltakozás: az Érintett megfelelő nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, az adatkezelés megszüntetését vagy a kezelt adatok törlését kéri.

1.2. Alapelveink

Az Adatkezelő alapvető célja az Érintett személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartjuk az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a személyes adatokhoz kapcsolódó alkotmányos alapjogát. Ezért a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely ezen adatok biztonságát garantálja.

1.3. Hivatkozott jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR GDPR Rendelet);

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény);

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: Fogyasztóvédelmi törvény)

2000. évi C. törvény a számvitelről (Számviteli törvény);

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről(a továbbiakban: Elkertörvény);

2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról (a továbbiakban: Áfa törvény);

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotörvény)

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

2. Adatkezelés célja, jogcíme és időtartama; a személyes adatok köre; az Érintett jogai

A Webáruház használata során technikai okból és a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából az Adatkezelő rögzítheti
- az Érintett IP címét,
- a látogatás időpontját
- és a megtekintett oldal címét-t.

A Felhasználók ezen adataiból az általánosan ismert statisztikai módszerekkel készít kimutatásokat, elemzéseket, melyeket az Adatkezelő korlátlan ideig megőrizhet úgy, hogy azokból nem lehet az Érintett személyére vonatkozó semminemű következtetést levonni. Az ilyen statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az Érintett személyére vonatkozó információtól megfosztva adunk át. A Webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal nem kapcsoljuk össze.

A Webáruház kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Ezen szervereken történő Adatkezelésről az szervert üzemeltető Adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani, azokért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Személyes adatot az Adatkezelő a Webáruházban regisztrációt kezdeményező felhasználókkal és az Adatkezelővel telefonon vagy írásban kapcsolatot kezdeményező ügyfelekkel kapcsolatban rögzíthet.

Az Adatkezelő a regisztrációs adatbázisban az Érintett
- felhasználói nevét (azonosító),
- a megadott jelszavát,
- kapcsolattartó(k) vezeték- és keresztnevét,
- email címét vagy címeit,
- telefonszámát,
- szállítási- és számlázási címét vagy címeit,
- Hírlevél feliratkozást
kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez, a számlázáshoz, a fizetéshez, a házhoz szállításhoz és a szavatossági igényekhez kapcsolódó ügyintézéshez.

Bejelentkezés Google- vagy Facebook fiókkal: ha az Érintett a Webáruházba a Google- vagy Facebook fiókjával lép be, akkor személyes adatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá.

A személyes adatok megadásával az Érintett nyilatkozik arról, hogy 16. életévét betöltötte és cselekvőlépes személy, a megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatokat az Adatkezelő nem ellenőrzi.

A Hírlevél tartalma esetenként és Érintettekként eltérő lehet. A Hírlevélben lehetőség van a további küldés letiltására és leiratkozásra. A leiratkozás az Adatkezelő email címére küldött emaillel is kérhető.

Az Adatkezelő alkalmanként, a Webáruházhoz működéséhez szorosan kapcsolódó értesítő üzeneteket küldhet, függetlenül attól, hogy az Érintett a Hírlevélre feliratkozott vagy sem.

A személyes adatok kezelésének célja a Webáruházban rendelések felvétele, a rendelések teljesítése, házhoz szállítása. A teljesítéssel kapcsolatos ügyintézés, számlázás, panaszkezelés, valamint a szavatossági jogok biztosítása. Az Érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvételt követő ügyintézés.

Alapvetően a személyes adatok kezelése az Érintett előzetes megfelelő tájékoztatását követően, az Érintett konkrét és önkéntes hozzájárulásán alapul. A személyes adatok kezelhetőek továbbá jogszabályi kötelezettség (például a számlázás) vagy az Adatkezelő jogos érdeke alapján (például a megrendeléshez kapcsolódó szerződések teljesítése). Az adatkezelések jogalapja:
- az érintett hozzájárulása esetén: a GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) és b) pontja, az Infotörvény. 5.§ (1) a) pontja;
- jogszabályi kötelezettség esetén: GDPR Rendelet 6. cikk (1) c) pontja, Számviteli törvény. 169.§ (2), Áfa törvény 169.§, Fogyasztóvédelmi törvény 17/A.§;
- jogos érdek alapján: GDPR 6. cikk (1) f) pontja.

Az adatokat az adatkezelési cél megvalósítása érdekében Adatfeldolgozók számára továbbításra kerülhet. Az Érintett hozzájárulása kiterjed a Tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozók számára történő továbbításra. A jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezeléshez az Érintett hozzájárulása nem szükséges. Az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelése érdekmérlegelési teszt alapján történik.

A személyes adatok kezelése azok közlésétől
- önkéntes hozzájárulás esetén: a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig;
- törvényi szabályozás esetén: a törvényben megjelölt időpontig;
- jogos érdek esetén: az érdek fennállásáig tart.

A cookie-k tárolási ideje függ a látogató beállításaitól.

A személyes adatok többségének módosítását a Webáruházban, a jtc.hu domain alatt a bejelentkezést követően el lehet végezni vagy az Adatkezelőtől írásban kérni.

Az adatok esetleges törlését az Érintett az Adatkezelőnél írásban kezdeményezheti. Az adatok törlésére akkor van lehetőség, ha az Érintettnek nincs folyamatban levő ügye, különösen kifizetetlen számlája, folyamatban levő megrendelése vagy még le nem zárult jótállási idejű megrendelt terméke. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatát nem törölheti, ha az Adatkezelést törvény rendelte el, például a számlázási adatokkal kapcsolatosan az iratmegőrzési idő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelező.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik és a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Érintett kérheti adatai kezelésének korlátozását, ha a személyes adataiban hibát talál vagy más jogi eljáráshoz ehhez szüksége van.

Kapcsolatfelvétel: az Adatkezelő közzétett email címére a név, email cím, rendelési szám (ha van) és az üzenet elküldésével lehet az adatkezelővel felvenni a kapcsolatot.

A fel nem sorolt Adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt (Be. 71. §). Az Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri (kivéve az előbb felsorolt eseteket), az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Érintett kérheti, hogy adatait elektronikus formában az Adatkezelő átadja. Adatkezelő a tárolt adatokat Microsoft Excel formátumban az Érintett számára emailen megküldi.

Az Adatkezelő esetleges adatkezelési incidens esetén mérlegeli, hogy az az Érintett jogaira vagy szabadságára nézve magas kockázattal jár-e. Ha igen, akkor az Érintettet késedelem nélkül, közérthetően értesíti az incidensből eredő várható következményekről, a tervezett vagy megtett lépésekről, az érintett adatokról, valamint a saját elérhetőségeiről.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

3. A személyes adatok tárolásának módja, az Adatkezelés biztonsága

A Webáruházat kiszolgáló szerverek az Adatkezelő tulajdonában és telephelyén vannak.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a Webáruház üzemeltetése során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat
- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
- változatlansága igazolható (adatintegritás),
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen. Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot (megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult), a sértetlenséget (megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét), a rendelkezésre állást (gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz), és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő által alkalmazott informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a Érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

3. Cookie (süti) kezelés

A cookie (süti) egy rövid szöveges fájl, amelyet a Webáruház vagy vele együttműködő külső fél küld el az Érintett böngészőjébe és az Érintett böngészője tárol el az Érintett eszközén a böngésző beállításainak megfelelően. A cookie-kat az Adatkezelő nem tárolja.

Az Adatkezelő által elhelyezett ún. belső cookie-k lehetővé teszik a Webáruház szolgáltatásainak használatát, a regisztrációt és a megrendelés leadását. A belső cookie-k nélkül a weboldal nem használható.

A nem az Adatkezelő által elhelyezett ún. külső cookie-k megjegyzik az Érintett látogatásával kapcsolatos információkat, például a használt nyelvet, korábbi látogatást és egyéb beállításokat.

Az Adatkezelő, mint technikai közreműködő biztosíthatja, hogy a Webáruház látogatása során a Google Inc. (Google Analytics, elérhető: www.google.com/analytics), ún. külső cookie-k segítségével tárolja az Érintett látogatásával kapcsolatos információkat, például a használt nyelvet, korábbi látogatást és egyéb beállításokat, illetve ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg az Érintettnek.

A cookie-t az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A cookie-k tárolási ideje jellemzően 30 nap, egyes cookie-k ennél korábban is lejárhatnak, illetve az Érintett törléséig az Érintett gépén maradhatnak.

A cookie-k felett az Érintett teljes mértékben rendelkezik az Adatkezelőnek adott önkéntes hozzájárulásával és a böngészőjének cookie-kra vonatkozó beállításaival. Ha az Érintett szeretné visszavonni a megadott hozzájárulását, akkor a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.

Az Érintett a böngészőjének súgó menüpontjában részletes tájékoztatást talál a cookie-k kezelésével, törlésével és letiltásával kapcsolatban.

4. Adattovábbítás és az adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai és a Tájékoztatóban megjelölt Adatfeldolgozók férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő az alvállalkozói részére továbbítja az Érintett személyes adatait.

Szállítmányozó:

Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Címe: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Továbbított adatok köre: név, szállítási cím, telefonszám, rendelési érték
Adattovábbítás célja: házhoz szállítás
Adatkezelés időtartama: a házhoz szállítás teljesítése

ERP rendszer, számlázás:

Adatfeldolgozó neve: VISION-SOFTWARE Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Címe: 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.
Továbbított adatok köre: összes tárolt személyes adat
Adattovábbítás célja: ERP rendszer üzemeltetése és számlázás
Adatkezelés időtartama: határozatlan idejű szerződés

Könyvelés, könyvvizsgálat:

Adatfeldolgozó neve: Stádium 21 Kft.
Címe: 1123 Budapest, Schwartzer Ferenc u 3.
Továbbított adatok köre: számlázási adatok (név, cím), számlaadatok
Adattovábbítás célja: ERP rendszer üzemeltetése és számlázás
Adatkezelés időtartama: a törvényi bizonylat megőrzési idő

Adatfeldolgozó neve: GOLD BRIDGE '95 Könyvvizsgálói és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Címe: 1024 Budapest, Lövőház utca 24.
Továbbított adatok köre: számlázási adatok (név, cím), számlaadatok
Adattovábbítás célja: számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Adatkezelés időtartama: a törvényi bizonylat megőrzési idő

Pénzügyi tranzakció:

Adatfeldolgozó neve: OTP Bank Nyrt.
Címe: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Továbbított adatok köre: fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok
Adattovábbítás célja: bankkártyás fizetés
Adatkezelés időtartama: a törvényi bizonylat megőrzési idő

Adatfeldolgozó neve: MKB BANK Zrt.
Címe: 1056 Budapest, Váci u.38.
Továbbított adatok köre: név, átutalás összege
Adattovábbítás célja: banki átutalás
Adatkezelés időtartama: a törvényi bizonylat megőrzési idő

5. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet vagy az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal kíván élni, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://www.naih.hu

 

Budapest, 2018. május 25.

 

Jakab Elemér s.k.
  ügyvezeto