Belépés
Elrejt
BEJELENTKEZÉS
Azonosító
Jelszó
Általános kereskedelmi és vásárlási feltételeink

A JTC Kft., mint kereskedő, számítástechnikai és elektrotechnikai termékeket és alkatrészeket értékesít. Jelen kereskedelmi feltételek mindazon ajánlatokra, megrendelésekre, illetve ügyletekre vonatkoznak, melyek során a JTC Kft. a vevő (továbbiakban: Vevő) részére áru vagy eszközértékesítést végez, szolgáltatást nyújt és a felek között létrejött egyéb szerződésben ettől eltérő feltételekben nem állapodtak meg.

A JTC Kft. (továbbiakban: Kereskedő) adatai:
székhelyünk: 1112 Budapest, Törcsvár utca 44/a., telephelyünk: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/b, cégjegyzékszám: 01-09-951935, adószám: 23078985-2-43, bankszámlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-10534269-49020012, Adatkezelési nyilvántartási azonosító: folyamaban, Szerverszolgáltató: JTC Kft.

1. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Kereskedő a jtc.hu webcímen webáruházat (továbbiakban: Webáruház) üzemeltet, amelynek szolgáltatásai és termékei elérhetőek mindazok számára, akik jog- és cselekvőképes személyek, illetve gazdálkodó szervezetek (továbbiakban: Vevő). Jelen Általános Kereskedelmi és Vásárlási Feltételek (a továbbiakban: ÁKVF) a Webáruház működésére és használatára vonatkoznak.

A Webáruház működésére a magyar jog az irányadó, a Vevővel történő kommunikáció során használt nyelv a magyar. A Webáruházban rendelés leadása kizárólag regisztrációt követően lehetséges. A regisztrációval a Vevő kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét és cselekvőképes személy, valamint vagy a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatokkal regisztrál. A nem valós adatokkal történő regisztrációt a Kereskedő előzetes értesítés nélkül törli, az ilyen megrendeléseket nem köteles teljesíteni.

A Webáruház használatával a Vevő és a Kereskedő között az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdése alapján online szerződés jön létre. A szerződés keretében a Kereskedő és a Vevő közötti kapcsolattartás és a tájékoztatás elsődleges módja az elektronikus levelezés, az ezen a módon kapott értesítéseket a Vevő saját tartós adathordozóján, visszakereshető módon tárolja.

Az ÁKVF-ben Fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvben (2013. évi V. törvény) meghatározott fogyasztó minősül. Viszonteladó lehet bejegyzett gazdasági társaság (egyéni vállalkozó vagy egyéni cég), akinek tevékenységi körei között szerepel számítástechnikai vagy egyéb szakirányú műszaki tevékenység. Viszonteladó ellen nem kezdődött bíróság vagy más hatóság előtt olyan eljárás, mely korlátozná gazdasági tevékenységét. Viszonteladó a Kereskedőtől megvásárolt termékeket továbbértékesítési céllal szerzi be. Ha a Vevő nem Fogyasztó vagy nem Viszonteladó, akkor gazdasági társaságnak minősül. A vevő státusza a regisztrációkor kerül rögzítésre és valamennyi vásárlásra vonatkozik.

A megrendelhető termékek mennyiségét a Szolgáltató nem korlátozza, a rendelkezésre álló szabad készlet erejéig fogadja. A háztartásban szokásosan felhasználható mennyiség feletti megrendelés esetén a Vevő nem minősül Fogyasztónak.

A Webáruházban megjelenített termékek leírásában és tulajdonságaiban, a fotóival és az elérhetőségével kapcsolatosan a téves adatközlésből eredő esetleges hibákért vagy ebből eredő kárért nem vállalunk felelősséget. A termékről közzétett leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmazzák az adott termék valamennyi tulajdonságát. A feltüntetett képek helyenként csak illusztrációk. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

A Kereskedő nem felelős a Webáruház szolgáltatásainak megváltoztatásából, megszűntetéséből vagy elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett vagy következményi kárért, például elmaradt haszonért, üzleti hírnév sérelméért vagy adatvesztésért. A Kereskedő a Webáruház szolgáltatásait a vevő előzetes értesítésének mellőzésével saját döntése alapján módosíthatja vagy megszűntetheti.

A Kereskedő nem felelős és kizár bárminemű kártérítési és kötbér igényt, amelynek az alapja a termék bárminemű hibás működése, valamint a hibás működésből eredően más vagyontárgyakban, szoftverekben vagy adatokban okozott meghibásodás illetve megsemmisülés, ideértve ezekből eredő kár vagy eredő elmaradt haszon. A felelősség kizárása a Vevőt megillető szavatossági jogokat nem érinti.

A Kereskedő fenntartja jogot a jelen ÁKVF egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Webáruház használata az ÁKVF módosításának elfogadását jelenti.

2. Teljesítés

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, a vevőre érvényes egyedi ár és alapesetben készpénzfizetésre vonatkozik.

Kereskedő megrendelést szóban, írásban vagy Webáruházon keresztül fogad el.Nagykereskedő részéről a teljesítés a számla kiállításával, az áru kiadásával egy időben történik. A számla Kereskedő általi teljesítését a Vevő a számla vagy szállítólevél aláírásával igazolja. Fogyasztó esetén a távollévők között kötött fogyasztói szerződés a termék átvételével és kifizetésével jön létre a Kereskedő és a számlázási adatoknál szereplő Vevő között. Ez a szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek és magatartási kódexre nem utal, csak a Webáruház adatbázisában, mint megrendelés kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem elérhető.

A termék megrendelésének időpontjának azt az időpontot tekintjük, amikor a megrendelés a Webáruházban rögzítésre kerül. A rögzített megrendelés a Vevő személyes menüjében azonnal megjelenik és a rendelésről automatikus email visszaigazolást küldünk a regisztráláskor megadott email címre, amelyek tartalmazzák a megrendelés egyedi azonosítóját (a továbbiakban: Rendelés szám).

Az automatikus visszaigazolás nem jelenti a Vevő ajánlatának elfogadását, a benne szereplő vételár kizárólag az adott megrendelésre vonatkozik. Fenntartjuk a jogot az automatikusan visszaigazolt megrendelés visszautasítására részben vagy teljes egészében.

A rendelés a teljesítés megkezdéséig a Vevő Személyes oldalán vagy a Kereskedő ügyfélszolgálatán keresztül módosítható vagy lemondható.

A Vevő részéről a teljesítés a számla kiegyenlítésével történik meg, melynek módja lehet készpénzes, bankkártyás, előutalásos, utánvétes, illetve átutalásos. Az átutalásos vásárlásnak további speciális feltételei vannak, melyet a felek külön szerződésben rögzítenek, melyeket jelen ÁKVF nem tartalmaznak részletesen.

Vevő által átvett, de még teljes mértékben ki nem fizetett termék tulajdonjoga a PTK rendelkezése szerint Kereskedőt illeti. Viszonteladó a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a még teljes egészében ki nem fizetett árut csak abban az esetben idegenítheti el, ha lehetővé teszi Kereskedő számára, hogy a még ki nem fizetett áru ellenértéke fejében, a Viszonteladó tulajdonában lévő áruk, termékek tulajdonjogát egyoldalú nyilatkozattal megszerezze, és az így szerzett ingóságokat birtokba vegye. Az így tulajdonba kerülő áruk ellenértékét a Viszonteladó könyveiben nyilvántartott beszerzési ár határozza meg. Abban az esetben, ha a piaci ár alacsonyabb a könyvekben szereplő beszerzési árnál, akkor a piaci ár határozza meg az ellenértéket.

Viszonteladó köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne érje. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért, megsemmisüléséért vagy az állagában bekövetkező bármely kárért Viszonteladó kártérítési felelősséggel tartozik. Kereskedelmi célú vásárlás esetén a tulajdonjog fenntartása alatt Viszonteladó a terméket nem terhelheti meg, másnak fedezetül nem ajánlhatja fel. Amennyiben Viszonteladó nem teljesíti Kereskedővel szembeni kötelezettségét, úgy Keereskedőnek jogában áll Viszonteladónak átadott termékeket visszakövetelni. A visszaszármaztatott árura Kereskedő jogosult Viszonteladónak történt átadásától a visszaadásig bérleti díjat felszámítani.

Viszonteladó köteles tűrni Kereskedőnek a fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett szükséges, törvényes intézkedéseit.

A számlával kapcsolatos bármilyen kifogást a Vevő, az esedékesség napjáig teheti meg. Átutalásos esetben a késedelmi kamat felszámítása nélkül a jogvesztés terhe mellett. Ilyenkor az esedékesség napja után emelt kifogás nem mentesíti a vevőt a késedelmi kamatfizetési kötelezettsége alól.

A szállítási késedelem vagy a megrendelés teljesítésének teljes meghiúsulása esetén a Vevőkésedelmi kártérítést vagy kötbért nem követelhet.

Szállítási késedelemet okozó vis major esetén a Kereskedő akadályközléssel él, amely a Kereskedő minden kár- és költségtérítési felelősségét kizárja. Vis major esetében a felek jogosultak új szállítási határidőben megállapodni vagy a megrendelés teljesítésétől elállni.

3. Szavatosság, jótállás

Az ÁKVF-ben meghatározott jótállás és a szavatosság a Vevő törvényből eredő jogait nem érinti. Ha van a termékhez hozzá adott külön garanciajegye, akkor az azon feltüntetett, az adott importőr által biztosított garanciális feltételek az érvényesek.

A Kereskedő hibásan teljesít, ha a teljesítés időpontjában a termék nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Kereskedő, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul a Kereskedővel vagy a szakszervizzel közölni, fogyasztói szerződés esetén nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül.

Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztó eldöntheti,
- hogy termékszavatosság alapján lép fel a gyártóval szemben vagy kellékszavatosság alapján a Kereskedővel szemben
- ha van kötelező jótállás a termékre, akkor a Kereskedővel vagy közvetlenül a szakszervizzel szemben.

Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztónak nem minősülő Vevő eldöntheti, hogy kellékszavatosság alapján lép fel a Kereskedővel szemben vagy jótállási igényét érvényesíti. A jótállási igény Kereskedővel szemben csak akkor érvényesíthető, ha nincs a terméknek önálló márka szakszervize.

Ha a termék hibás és van szerződésben vállalt jótállás a termékre, akkor a Vevő azzal szemben érvényesítheti a jótállási igényét, aki a jótállást a szerződésben vállalta.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a termékre vonatkozó kötelező jótállási és szavatossági jogokat.

A Kereskedőnél érvényesítendő igény esetén a meghibásodott terméket, a számlával, jótállási jeggyel (ha volt) és a hibaleírással együtt a Kereskedő telephelyére kell visszaszállítani.

Viszonteladó a saját fogyasztójával kapcsolatos kötelezettségeit saját kockázatára vállalja, ezen ügyletekre a Kereskedő a Viszontelad felé vállalt, jelen szavatossági és jótállási szabályai érvényesek. Viszonteladó az esetleges jóváírási igényével Nagykereskedő szervizes vagy ügyfélszolgálatos kollégáival egyedileg állapodik meg.

3.1 Kellékszavatosság

Kellékszavatossági igény a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint érvényesíthető. A kellékszavatossági igény lehet kijavítás vagy kicserélés, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Kereskedő számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többlet költséggel járna.

Ha a Kereskedő a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor igényelhető az ellenszolgáltatás arányos leszállítása vagy a hiba a Kereskedő költségére ki is javíttatható, végső esetben a szerződéstől a Vevő elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vevő a választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhet, azonban az áttérés költségét viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Kereskedő adott okot.

A szerződés teljesítésétől számított egy, fogyasztói szerződés esetén két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog nem érvényesíthető. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amíg a terméket a Vevő nem tudta használni.

A kellékszavatossági igény érvényesítéshez a Vevő köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt, kivéve a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a teljesítéstől számított első hat hónapon belül, amikor a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele.

A termékcsere esetén az egész termékre, javítás esetén csak a javítással érintett részére, alkatrész csere esetén a csak a cserélt alkatrészre a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik, akkor is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

3.2 Termékszavatosság

A termékszavatosság tekintetében a Fogyasztóval kötött szerződés esetében a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A hibát a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A Fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. ezen kívül más igény nem követelhető.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Kereskedővel szemben érvényesíthető.

Termékszavatossági igény a termék gyártó által történt forgalomba hozataltól számított két éven belül érvényesíthető. A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

3.3 Jótállás

A jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

A Webáruházban ha a terméknél megtalálható a jótállási idő, akkor az együttesen tartalmazza a külön törvény által meghatározott kötelező jótállási időt és a gyártó által vállalt önkéntes jótállási időt is. Ahol nem szerepel jótállási idő, azokra a termékekre nincs jótállás. A hónapokban vagy években megadott jótállási határidő a termék átvételének napján kezdődik és a megadott időtartam elteltekor azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak. Ha ilyen nap a lejárat hónapjában nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le.

Jótállási igény a jótállási határidőn belül érvényesíthető. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a lakhelye vagy a Kereskedő székhelye szerinti, megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, melyek elérhetősége a Panaszkezelési Tájékoztatóban található.

3.4 Kötelező jótállás

A Fogyasztóval kötött szerződés esetén a külön jogszabály alapján (151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról) meghatározott egyes termékekre, a jogszabályokban foglalt feltételek szerint a kötelezett köteles helytállni a hibás teljesítésért. A kötelező jótállás időtartama a termék Fogyasztónak történő átadásától számított egy év. A kötelezett a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztó a Kereskedőtől vagy a különálló, nyomtatott jótállási jegyen feltüntetett szakszerviztől kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a kötelezett számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a nem tud eleget tenni, akkor a Fogyasztó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Kereskedő költségére ki is kijavíttathatja, végső esetben a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jótállási jogról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztónak kell viselnie, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a kötelezett adott okot.

A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Kereskedő vagy a szakszerviz gondoskodik. A kötelező jótállás alatt a kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre

A vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén, a Kereskedő nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kötelező jótálláson belül a termékcsere esetén az egész termékre, javítás esetén csak a javítással érintett részére, alkatrész csere esetén a csak a cserélt alkatrészre a kötelező jótállási idő újból kezdődik, akkor is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

3.5 Szerződésben vállalt jótállás

Ha a gyártó önként (szerződésben) vállal jótállást a termékre, akkor a gyártó a saját honlapján megtalálható feltételek , a külön jótállási jegyen szereplő feltételek, mindezek hiányában a Polgári Törvénykönyv jótállásra vonatkozó előírásai és az alábbi feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Ha ezen feltételeket a Vevő nem fogadja el, akkor nincs szerződésben vállalt jótállás.

Ha a termék hibás, akkor a Vevő kijavítást vagy kicserélést kérhet, a szerződésben vállalt jótállás keretében elállás vagy árleszállítás nem érvényesíthető. A jótállási igényt kizárólag a megrendelésben rögzített Vevő érvényesítheti.

A gyártó minden esetben fenntartja a jogot, hogy egyedi döntése szerint vagy kijavítja a terméket, vagy az eredetivel összemérhető csereterméket ad, vagy pedig visszatéríti a termék vásárláskori vételára és az aktuális értéke közül az alacsonyabb összeget. A gyártó nem köteles az elküldött hibás terméket visszaadni.

A szerződésben vállalt jótálláson belül a csere vagy kijavítás esetén a jótállási idő nem indul újra, hanem az eredeti idejének elteltével megszűnik.

3.6 Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény

A jótállás nem vonatkozik a szállítási költségekre és kockázatra, valamint önálló vagy a termék részét képező szoftverekre.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény, ha a hiba
- helytelen telepítésnek,
- rendeltetésellenes használatnak, a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásának vagy szakszerűtlen kezelésnek,
- nem jóváhagyott átalakításnak,
- idegen beavatkozásnak
- szakszerűtlen javításnak vagy szerelésnek
- helytelen tárolásnak,
- elmaradt tisztításnak, karbantartásnak
- iparszerű igénybevételnek,
- elemi kárnak vagy vis majornak,
- külső tényezőknek, mint például szennyeződésnek, folyadékoknak, áramingadozásoknak,
- vírusfertőzésnek,
tulajdonítható okokból keletkezett.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény
- a termék azonosítását szolgáló jelölések, sorozatszám, címkék és feliratok megrongálódása, utólagos javítása, olvashatatlansága vagy hiánya esetén
- a jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése esetén,
- az alkatrészek a rendes, szokásos, mindennapi használatukból eredendő természetes elhasználódás következtében történő kijavításra vagy cserére, ideértve mindazon köznapi értelemben vett hibát is, amelyek a szokásos használtság következménye
- illetve a kifogyott kellékanyagok pótlására.

3.7 Visszavét

Bontatlan csomagolású és sértetlen állapotú termék visszavétele egyedi elbírálásunk alapján történhet. Visszavét iránti kérelem csak hibátlan, eredeti csomagolású termék esetén jelezhető. A szoftver licencek és az egyedi rendelésre beszerzett termékek esetén azonban sajnos a kérést el fogjuk utasítani. Amennyiben a fenti feltételnek a termék megfelel, akkor a következők szerint történik a visszavételi ár meghatározása:
- 1 héten belüli terméket maximum 10%-kal csökkentett értéken veszünk vissza;
- 1 hét után, de legfeljebb 2 héten belüli termék esetén 10-15%-kal csökkentve;
- 2 hetet meghaladó, de legfeljebb 4 hetes terméket 15-30% értékcsökkenési díj fejében tudunk visszavenni.

Azonban minden igényt egyedi esetként kezelünk, így a fentiektől ajánlatunk kiadásakor eltérhetünk a piaci helyzet függvényében. Általános értelemben vett automatikus visszáru jogot a JTC Kft. nem biztosít.

4. Elállás joga

A Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Fogyasztó élhet a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben részletesen rögzített elállási joggal az átvétel dátumától számított 14 naptári napon (jelen tájékoztató hiányában tizenkét hónapon) belül. Az elállási jogát indoklás és külön magyarázat nélkül gyakorolhatja. Az Elállási nyilatkozatát a rendelési számmal együtt kell a Kereskedőnek eljuttatnia emailen.

Elállási jog nyilatkozat-minta: "Kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat a [Rendelésszám] megrendelésből a [Terméknév] termékkel kapcsolatban."

Az átvétel dátumát bizonyítja a futárszolgálat szállítójegyzéke vagy a kifizetést igazoló pénztárbizonylat. Határidőben gyakoroltnak tekinthető az elállási jog, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt a Vevő az elállási nyilatkozatát igazolhatóan elküldte, majd a nyilatkozat elküldését követő 14 naptári napon belül a terméket igazolható módon visszaküldte.

A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

A terméket a Fogyasztó csak a kipróbálás erejéig használhatja, a nem rendeltetésszerű használatából eredő kár és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés a Fogyasztót terhelik.

Nem érvényesíthető az elállási jog olyan termékre, amely:
- a szerzői jog hatálya alá tartozik (például hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példánya), ha az felbontásra került,
- a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő
- természeténél fogva nem szolgáltatható vissza (olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
- jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
- az átvételt követően megsérült,
- illetve a Fogyasztó a kipróbáláson túl használatba vett.

A Kereskedő a fentieknek megfelelő elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy naptári napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, kivéve az alap szállítási díjon felüli szállítási költségeket. A Fogyasztót a visszatérítésből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A Kereskedőnek jogában áll mindaddig visszatartani az összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, e kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Kereskedőt a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

5. Szerződés aláírására jogosult személyek, pénzügyekben illetékes személyek, egyéb ügyintézők

Kereskedő részéről szerződések aláírására Jakab Elemér ügyvezető jogosult.

Pénzügyekkel kapcsolatban (egyenlegközlők, késedelmi kamatterhelő levelek, stb.) Pozsonyi Gabriella ügyintézőt, email cím: penzugy@jtc.hu , telefonszám: (30) 383-2742, valamint Horpácsi Imrét a (30) 942-4558-as telefonszámon lehet keresni.

Rendelések felvételére bármely ügyfélszolgálaton dolgozó személy jogosult.

Adatvédelmi felelős: Horpácsi Imre

Felek megállapodnak abban, hogy egymás között az elektronikus levelezést írásos levélváltással egyenértékűnek fogadják.

6. Egyéb szolgáltatások

Kereskedő - egyedi igény esetén - a következő kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtja Viszonteladó részére:
- Kereskedő biztosítja a folyamatos (heti rendszerességű) árlista küldést Viszonteladó által megadott minden e-mail címre, illetve Viszonteladó részére igény esetén hozzáférést biztosít on-line internetes kereskedelmi rendszeréhez (www.jtc.hu);
- Kereskedő Budapesti székhellyel rendelkező Viszonteladói részére egy munkanapon belüli házhozszállítást; míg vidéki székhelyű Viszonteladói részére két munkanapon belüli házhozszállítást biztosít.

7. Jogorvoslati lehetőségek Fogyasztóknak

Fogyasztókkal kötött fogyasztói szerződéssel kapcsolatban a Fogyasztó az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

7.1 Kereskedő székhelye szerinti bíróság

Budai Központi Kerületi Bíróság Budapest
Cím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/b
Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf.: 223.
Telefonszám: +36 1 391-4930
Telefax: +36 1 391-4995
Email: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/leveleslada
Web: http://birosag.hu/torvenyszekek/jaras-birosag/budai-kozponti-keruleti-birosag/

7.2. Békéltető Testület

A Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület. Az egyes Békéltető Testületek pontos adatait az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Kereskedő fenntartja a jogot, hogy a Békéltető Testület nevében eljáró tanács döntését kötelezésként ne fogadja el. A döntés kötelezést tartalmazó határozattá csak akkor válhat, ha az eljárás kezdetekor, vagy a határozat kihirdetésekor a Kereskedő nyilatkozatban a Békéltető Testület döntését magára nézve kötelezőként ismeri el (alávetés).

Kereskedő személyes megjelenési kötelezettsége a székhelye szerinti Békéltető Testület előtt van:

Budapesti Békéltető Testület
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
Telefonszám: +36 1 488 2131
Telefax: +36 1 488 2186
Email: bekelteto.testulet@bkik.hu
Web: http://www.bkik.hu

7.3 Járási Kormányhivatal

A Fogyasztói lakóhelye szerint illetékes járási Kormányhivatal. Az egyes Kormányhivatalok pontos adatai az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

http://jarasinfo.gov.hu/

7.4 Gazdasági Versenyhivatal

Csak általános fogyasztóvédelmi probléma esetén.

Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5 .Pf. 1036
Web: http://www.gvh.hu

7.5 Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén

Európai Bizottság online vitarendezési platformja az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

Budapest, 2018. április 25.

 

Jakab Elemér s.k.
  ügyvezeto